Projekty

 

Škola je zapojena do projektu

Název: Výuka pomocí ICT

Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006116

Text: Cílem projektu je celková rekonstrukce bývalé učebny informatiky. Díky stavebním úpravám a pořízení nového vybavení (nábytek, ICT technika) vznikne multimediální třída, která bude sloužit pro výuku cizích jazyků, informatiky, fyziky, chemie a přírodopisu. Díky této rekonstrukci bude moci žadatel lépe naplňovat klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi) a umožní tak svým žákům do budoucna lepší uplatnění na trhu práce.

Info: Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.


 

Zapojení školy do projektu OP VVV

ZŠ Chlumec je zapojena do projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, který vytváří podmínky pro efektivní strategické řízení a plánování ve školách a v územích s akcentem na pedagogické vedení (leadership). Bude vytvořen a ověřen systém intenzivní podpory škol směřující k podpoře kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti strategického managementu vedoucí ke zvyšování kvality vzdělávání. Projekt prohlubuje spolupráci mezi vedením škol, zřizovateli a dalšími aktéry vzdělávací politiky při tvorbě místního akčního plánu, příjemcům IPo MAP poskytuje metodickou a koordinační podporu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 193 308 251,88 Kč.

Název projektu: Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

  • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283
  • Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Prioritní osa: PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
  • Výzva: Výzva 02_15_001 pro individuální projekty systémové Operačního programu Výzkum vývoj, a vzdělávání
  • Typ projektu: Individuální projekt systémový
  • Doba realizace: 1. 3. 2016–30. 11. 2021
  • Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
  • Cíl: Zlepšit strategické řízení a plánování ve školách a v územích prostřednictvím rozvoje pedagogického vedení ve školách a metodického vedení příjemců IPo pro tvorbu MAP.

Škola spolupracuje v rámci KA 02 – Individuální pomoc. V této KA se vytváří model systému intenzivní podpory školám s cílem podpořit zvýšení efektivity škol v oblasti strategického řízení a plánování a pedagogického vedení. Systém se pilotuje v 80 školách, které jsou identifikovány jako školy s   potenciálem rozvoje v dané oblasti. Podpora vede k vytvoření plánů aktivit rozvoje vzdělávání ve spolupráci pedagogických pracovníků a místních aktérů vzdělávací politiky. Vybrané školy se oslovují s nabídkou zapojení do projektu ve třech časových vlnách z důvodů časové náročnosti hodnocení a výběru škol dle kritérií Kvalitní škola ČŠI. Délka podpory jedné školy je minimálně 12 měsíců.

 


 

ŠKOLA PRO VŠECHNY

Naše škola realizuje projekt s názvem Škola pro všechny, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005707, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Projekt je zaměřen na:

-          personální podporu – školní asistent působící na škole po dobu projektu;

-          profesní rozvoj pedagogů ZŠ - další vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti;

-          extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových

kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.


Projektové dny:

Den Neslyšících

Den Zraku

Halloween

Bílý den

Masopustní průvod

Třídní projekty:

Manuální zručnosti

Čert a Mikuláš

Pravěk na vlastní kůži

Happy birthday


Výzva 56 (jazyková výuka, čtenářské dílny)

Výzva 57 (jazyková výuka, technické vybavení dílen)

Ovoce a zelenina do škol

Školní mléko

Recyklohraní (www.recyklohrani.cz)

Ekopolis (www.ekopolis.cz)

Filmový projekt Planeta 3000