Školní družina

Školní družina při ZŠ Chlumec

Informace pro rodiče

vedoucí školní družiny: Helena Růžičková

  • Při ZŠ Chlumec pracují čtyři oddělení školní družiny.

I. oddělení vede Helena Růžičková

II. oddělení vede Kateřina Švestková

III. oddělení vede Lenka Březinová

IV. oddělení vede Mgr. Monika Vašků

Družina - mobil 734 750 709 (rodiče mohou volat).

 

V současné době školní družinu navštěvuje 110 dětí.

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou

odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Družina koordinuje svou činnost tak,že

umožňuje dětem účast na dalších formách zájmových aktivit, organizovaných školou.

Umožňuje dětem přípravu na vyučování.

Do družiny mohou být zařazeni děti 1.-5. ročníku (přednostně jsou zařazovány děti z přípravné třídy a z 1.-3. ročníku do vyčerpání kapacity /100 dětí/ ŠD). Po dohodě s ředitelem školy i děti z vyšších ročníků.

Provoz ŠD je od 6,00 hod do 17,00 hod.

Oddělení jsou spojena ráno a to od 6,00- 7,40 hod. a odpoledne od 15,00- 17,00 hod.

Rodiče /zák. zástupce/ žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny, sdělí vychovatelce rozsah docházky a způsob odchodu z družiny na zápisním lístku.

Dřívější mimořádné odchody dětí musí sdělit rodiče vychovatelce vždy písemnou formou, která musí obsahovat datum, čas odchodu a podpis.

Děti, které navštěvují družinu, musí mít vždy včas zaplacené obědy.

Poplatek za docházku do ŠD se platí 200 Kč za měsíc. Poplatek slouží k částečné úhradě neinvestičních nákladů školní družiny. Poplatek se platí převodem peněz na bankovní účet 43-881493369/0800. VS je číslo družiny, do které je vaše dítě zapsáno. Poplatek je splatný vždy k 15. dni v měsíci.

- odd. č. 1 v.s. 1

- odd .č. 2 v.s. 2

- odd. č. 3 v.s. 3

- odd. č. 4 v.s. 4

Do poznámky zapište jméno dítěte.

Časový rozvrh dne ve školní družině

Po obědě zařazujeme odpočinkové činnosti, které jsou pohybově i psychicky nenáročné, pak

následují zájmové a rekreační činnosti, které jsou hlavní náplní dne v družině. Jsou to především hudební, výtvarné, pracovní a pohybové činnosti.

Od 13,30 hod. /pokud to počasí dovolí/ zařazujeme každodenní pobyt dětí venku.

Během roku nechybí vánoční besídka, tělovýchovné a hudební soutěže, karneval a divadlo.

Dále pro děti organizujeme výlety a v letních měsících i koupání.

Snažíme se, aby byly činnosti pestré a vyvažovaly náročné dopolední vyučování.

Velkou odměnou pro nás je to, když slýcháme větu od dětí směřující k rodičům:

To už jsi tady? Ale já ještě nechci domů, prosím.“