Profil školy

Typ organizace

příspěvková organizace

Zařízení školy
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna
Školní knihovna

Čím jsme zajímaví?

Málokterá škola se může pochlubit tím, že je něčím ojedinělá. Naše škola je výjimečná v mnoha ohledech – jsme jedinou školou ve městě Chlumec, zároveň jsme školou spádovou pro děti z okolních vsí a v neposlední řadě k nám dojíždí žáci ze vzdálenějšího okolí – Ústí nad Labem, Chabařovic, Krupky atd. Integrovaní žáci jsou vyučování podle svých individuálních vzdělávacích plánů a podle zájmu dochází i na ambulantní nápravu, kterou vedou vyškolené učitelky. Již tradičně bude ve šk. roce 2016/2017 fungovat i přípravná třída pro nejmenší žáčky, na kterou jsme velmi pyšní.

Naši svěřenci jsou pro nás na prvním místě, proto se jim snažíme tradiční školní život zpestřit celou řadou aktivit. Nabídka našich kroužků je i v letošním roce velmi pestrá.

Kromě zájmových aktivit se snažíme naplnit i běžné hodiny špetkou dobrodružství a připravujeme pro žáky celou řadu exkurzí, výletů a tematicky zaměřených akcí. 

Uvědomujeme si, že škola je základ života, a nepodceňujeme kvalitu vzdělávacího procesu, kterou se snažíme držet na vysoké úrovni. Jistě dobrým oceněním mnohaletého úsilí mohou být skvělé výsledky našich žáků ve vědomostních a znalostních soutěžích, stejně jako výborné výsledky přijímacích zkoušek na gymnázia.Velkou radost nám dělají také sportovní úspěchy. Naši sportovci úspěšně bodují v soutěžích okresních, krajských i národních.

Pyšní jsme také na realizaci projektů – především ICT a projektu Přírodní učebny pod širým nebem, díky kterému se nám po školním pozemku prohání stádo oveček a i pro veřejnost máme vybudované arboretum s informačními cedulemi a venkovním posezením. Letos se zařadíme také do projektu logopedické péče.

Děkujeme Vám, rodičům, že se aktivně zapojujete do školního života a podporujete nás i své děti v nelehké práci, kterou jistě zvládnutí ZŠ je!

Charakteristika školy

Základní škola Chlumec je plnotřídní základní škola s právní subjektivitou zřízená obcí Chlumec dne 1. 1. 1993. Základní škola sdružuje školní jídelnu a školní družinu. ZŠ Chlumec je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol.
Základní škola Chlumec poskytuje základní vzdělání podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání - Naše škola.
Vzdělávací programem Základní škola usiluje o to, aby žáci v průběhu devítileté docházky získali nejen kvalitní znalosti a dovednosti, ale pomáhá vytvářet i dovednosti, zejména komunikativní, schopnosti pracovat s informací, pracovat v týmu a chápat učení jako celoživotní proces. Ve vzdělávací perspektivě programu je osobnost postupně vyzrávajícího mladého člověka, který je schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat, projevovat se jako demokratický občan a jednat v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.
Ve školním roce 2016/2017 má škola 382 žáků, kteří jsou zařazeni do 18 tříd (jedna třída je přípravná s 12 dětmi) a čtyři oddělení školní družiny.
V tomto školním roce je na naší škole 44 zaměstnanců, z toho 25 učitelů a 4 vychovatelky školní družiny. Nemalé zásluhy na plynulém provozu školy mají i ostatní nepedagogičtí pracovníci.
Pro výuku jsou k dispozici dvě tělocvičny, odborné učebny F - CH, Hv, Vv, Pč, MMT a učebna výpočetní techniky. Pět tříd je vybaveno interaktivní tabulí.
Škola pravidelně organizuje lyžařský výcvik pro žáky 2. stupně a plavecký výcvik pro 2. a 3. třídu. Škola rovněž pořádá exkurze, školní výlety a velké množství akcí souvisejících s výchovně vzdělávací činností. Pravidelně se zapojuje do soutěží a olympiád.

Pyšní jsme i na náš chov minioveček. :)